تعداد مشتریان
15435
تعداد پرداختها
52747
مقدار ارز وارد شده
8503973 $
میانگین زمان پاسخگویی به درخواست ها
8 دقیقه


کارمزد پرداختهای ارزی:

در کنار امنیت و سرعت در انجام امور مربوط به پرداخت ها، موضوع کارمزد نیز برای متقاضیان از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. اخذ حداقل کارمزد (ضمن رعایت موارد امنیتی کار) از ویژگی های بارز دانش پژوهان جوان می باشد. بایستی توجه نمود که میزان کارمزد نسبت مستقیمی با امنیت پرداخت ها دارد، به طوری که حداقل کارمز بایستی طوری اخذ گردد که پس از پرداخت متقاضی با مشکلی از طرف بانک پذیرنده مواجه نگردد. لذا هنگام مقایسه کارمزد شرکت های مختلف بحث امنیت پرداخت و تبعات احتمالی پس از آن را هم در نظر بگیرید.که البته سعی شده است کمترین کارمزد را به نسبت سایر شرکتها دریافت گردد.

Real Time Analytics